1.2 Discriminare și șanse egale pentru toți angajații

Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, castă, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, opinii politice, vârstă, handicap / dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, graviditate, apartenența la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament și de șanse față de toți salariații. Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, bazată pe criteriile de mai sus este interzisă. În acest sens, compania se obligă să ofere angajaților săi un climat de lucru plăcut, lipsit de orice formă de abuz, hărțuire sau discriminare.

Aceste principii se aplică în toate deciziile companiei cu privire la procesele de recrutare, angajare, program de lucru, dezvoltare profesională, promovare, training sau beneficii precum și în activitatea de zi cu zi din cadrul companiei.

Astfel, compania asigură un proces de selecție și recrutare echitabil (întemeiat pe valoare, competențe, dreptate, adevăr, nepărtinire, integritate și justețe). De asemenea, compania încurajează dezvoltarea profesională și personală a angajaților săi, considerând că aceștia sunt una dintre cele mai valoroase resurse ale sale.

Dezvoltarea carierei fiecărui angajat în cadrul organizației este de asemenea încurajată. Oferim șanse echitabile de promovare acelor angajați care obțin rezultate bune și îi valorizăm pe aceia cu un real potențial definit prin: inițiativă, capacitatea de a găsi motivație în ei înșiși, identificarea de soluții, proactivitate, curaj, pasiune pentru munca de zi cu zi, colaborare, asumarea responsabilității și integritate.

Discriminarea oricărui angajat sau candidat la un loc de muncă reprezintă o încălcare gravă a politicii companiei. Este răspunderea fiecarui angajat să se asigure că orice fel de discriminare, abuz sau hărțuire verbală, fizică, vizuală, emoțională, umilire, injurii, comentarii ironice, insinuări, insulte este exclusă. Ne dorim un loc de muncă divers și incluziv, având toleranță zero pentru orice acțiune de hărțuire și intimidare a angajaților și tratăm aceste situații cu maximă responsabilitate. Considerăm că toți angajații trebuie să fie tratați și să își trateze la rândul lor colegii cu respect, demnitate și politețe.

Managerii companiei trebuie să acorde șanse egale tuturor angajaților din echipa coordonată vizând aici următoarele aspecte: distribuire resurse și sarcini, evaluare profesională, promovare, dezvoltare profesională, distribuire recompense, beneficii, training.

Angajații care consideră că sunt discriminați în orice fel sunt încurajați să discute deschis această problemă, abordând cu întâietate Managerul direct. În cazul în care angajatul consideră că problema nu este tratată corespunzător, acesta poate aborda Directorul Departamentului din care face parte și/sau Departamentul de Resurse Umane (respectiv, persoana avizată în acest sens din cadrul companiei). Orice discuție de această natură va fi tratată responsabil, 100% confidențial, analizată, urmând să fie luate măsuri, după caz, cu respectarea normelor, procedurilor interne și legilor în vigoare. Rezoluția fiecărui caz în parte va fi comunicată angajatului într-un termen rezonabil de timp de către managerul direct sau de către persoana căruia acesta s-a adresat.

Compania va asigura de asemenea confidențialitatea datelor personale privitoare la rasă, naționalitate, etnie, religie, orientare sexuală sau a altor date cu caracter privat care se referă la angajații companiei sau la persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, conform legislației în vigoare.

În sensul egalității de șanse acordate tuturor angajaților, compania se angajează să asigure deplina transparență a informațiilor generale cu privire la politica de acordare a beneficiilor angajaților (salariale sau de orice altă natură) în conformitate cu nivelul ierarhic și natura responsabilităților profesionale (îndatoririlor de serviciu).

În același timp, compania nu încurajează dezvăluirea informațiilor între angajați cu privire la pachetele de beneficii individuale acordate acestora. De asemenea, nu sunt încurajate discuțiile (în grup sau către managementul companiei) legate de beneficiile altor angajați.

Angajații companiei sunt liberi să aibă propriile convingeri politice, religioase sau privind orientarea sexuală și să fie activi în calitatea lor de persoane particulare, dar nu în calitatea lor de angajați ai companiei.

Codul de conduită Prisum

RESPECT PENTRU OAMENI

AFACERI CORECTE ȘI LEGALE

MARKETING RESPONSABIL